پیچ Tn (پیچ پانل)

از پیچ های نوع Tn (نوک تیز) برای اتصال پانل های گچی به  سازه های فلزی تا ضخامت 0.7 میلی متر استفاده می شود.

پیچ Tb (پیچ پانل)

از پیچ های نوع Tb (سرمته دار) برای اتصال پانل های گچی به سازه های فلزی با ضخامت بیشتر از 0.7 و کتر از 2.25 میلی متر استفاده می شود.

پیچ Ln (پیچ سازه به سازه)   

از پیچ های نوع  ln (نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی به همدیگر با ضخامت 0.7 میلی متر به یکدیگر استفاده می شود.

پیچ Lb (پیچ سازه به سازه)

از پیچ های نوع  lb(سرمته دار) برای اتصال سازه های فلزی به یکدیگر با ضخامت بیش از 0.7 و کمتر از 2.25 میلی متر به یکدیگر استفاده می شود.

*پیچ های ln  و lb  به ترتیب در طولهای 9 و 9.5 میلی متر عرضه می شوند.

پیچ Fn (سازه به ساختار خشک)

از پیچ های نوع fn(نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی تا 0.7 میلیمتر به ساختارهای خشک استفاده می شود ، ویژگی این نوع پیچ سر تخت آن بوده که اجازه می دهد اتصال خوبی میان سازه و سطح زیرین ایجاد می شود.

اتصال رانر دیوار کناف به سقف کاذب کناف از موارد کاربرد پیچ fn  به زیرسازی فلزی ساختار خشک متصل می شود نه لایه پوششی تنها

پیچ های fn در طولهای 3.5 و 6.5 میلی متر عرضه می شود.

TN TB LN LB FN

 

 

10 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف