نوع واحد
دریچه بازدید 20*20,ALUSTAR- XD با پانل MR 12.5 عدد
دریچه بازدید 30*30,ALUSTAR- XD با پانل MR 12.5 عدد
دریچه بازدید 40*40,ALUSTAR- XD با پانل MR 12.5 عدد
دریچه بازدید 50*50,ALUSTAR- XD با پانل MR 12.5 عدد
دریچه بازدید 60*60,ALUSTAR- XD با پانل MR 12.5 عدد
دریچه بازدید 120*60,ALUSTAR- XD با پانل MR 12.5 عدد

 

10 خرداد 1395


انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف